Kinh Doanh Phải Có Đạo Đức Thì Mới Lâu Bền

Người xưa nói kinh doanh phải có đạo đức thì mới lâu bền. Chữ tâm là một nội hàm quan trọng trong đạo đức, vì thế khuyên con người làm gì cũng phải có tâm, phải dụng tâm thì mới thành. Người kinh doanh giàu có phải có …