Tag Archives: cha me day kinh lang nghe

Cha Mẹ Dạy Kính Lắng Nghe, Cha Mẹ Trách Phải Thừa Nhận

“Cha mẹ dạy, kính lắng nghe”: Con cái phải có thái độ tiếp nhận lời dạy bảo của cha mẹ một cách cung kính. Nếu ngay cả cha mẹ dạy, con cái cũng không thể lắng nghe thì trong cuộc đời nàycủa chúng, rất có thể chúng …