Tag Archives: chuyen doi van mang

Tướng Mạo Và Vận Mạng Tốt Xấu Có Thể Thay Đổi Được

Người phát tâm làm việc bố thí, chính họ đã khởi lòng từ bi thương xót giúp đỡ người khác. Thấy người bố thí, ta phát tâm tùy hỷ hoặc tìm cách trợ giúp theo, chính ta đã chuyển hóa được tâm ganh ghét tật đố ích kỷ …