Tag Archives: dụng tâm cứu vật

Nhờ Nói Dối Ăn Chay Để Cứu Vật Nên Thoát Chết

Trên sảnh đường, hai người đang nói chuyện râm ran, chủ nhân liền nói với Liên Ngọc Thành: “Khó mà có dịp anh từ xa đến thăm, nhất định phải thết đãi anh một bữa!”

Liên Ngọc Thành vội vàng nói: “Chỗ thân thích với nhau mà bày …