Tag Archives: kỷ luật nghiêm khắc

Khéo Giữ Khẩu Nghiệp, Không Nói Lỗi Người

Ngô Hạ, một học giả nổi tiếng của triều đại nhà Tống, có một người mẹ rất khắt khe về kỷ luật những người con của bà.

Một ngày nọ, mẹ của ông tình cờ nghe được Ngô Hạ nói chuyện với một vị khách mời về những …