Tag Archives: người lớn phải làm gương

Học Đệ Tử Quy Nhất Định Hiểu Và Hành Phải Đi Đôi Với Nhau

…Cho nên quý vị phải “học văn”, mới biết được khi nào “thuận” cha mẹ là đúng, chúng ta phải toàn tâm toàn ý làm, để cha mẹ thấy rằng quý vị rất biết chuyện; khi phương pháp của cha mẹ không thỏa đáng, chúng ta phải theo …