Tag Archives: qua bao ta dam

Báo Ứng Hiện Đời: Gian Dâm Bất Chánh, Toàn Thân Ghẻ Nhức

Đầu năm 1994, Giả tiên sinh, chồng Lý nữ sĩ bị bệnh ghẻ. Toàn thân anh nổi đầy ghẻ, vừa chảy mủ vừa nhức nhối khó chịu, đã chạy chữa khắp nơi đông tây y nhưng đều không thấy kết quả.

Lý nữ sĩ gọi điện cho tôi,

Gương Nhân Quả: Cự Tuyệt Tà Dâm, Kéo Dài Tuổi Thọ

Người xưa đều rất chú trọng tu dưỡng đạo đức nhân luân, cũng tin rằng hành thiện là phải lấy thủ đức bất tà dâm làm trọng. Người có thể nhìn sắc mà bất tà dâm ắt sẽ tích đại âm đức, được đại phúc báo.

Vào triều …

GƯƠNG NHÂN QUẢ: QUẢ BÁO TÀ DÂM CỦA TRUNG TƯỚNG LỮ CỐ

Có một lần nọ, Trung tướng Lữ Cố (tên thật đã được thay đổi) đến tìm tôi, bảo rằng:

– Liên Sư phụ, nghe người ta nói thầy tiên đoán rất tài, nên hôm nay tôi đến thỉnh ý. Tôi nhớ hồi đó, cha mẹ tôi có đi …

Quả Báo Tà Dâm Của Giám Đốc Viên Mậu

Viên Mậu là giám đốc của một xưởng kim loại. Hồi xưa khi ông đến Liên tiên sinh để hỏi xem số mệnh, thì được đáp rằng mười lăm năm sau ông tay sẽ trở thành một đại phú thương.

Kết quả, hơn mười năm sau, Viên Mậu