Tag Archives: so menh

Miệng Nói Nhiều Lời Ác, Mệnh Cũng Xấu Ác Theo

Một người có mệnh tốt hay không có thể nhìn xem người đó có nhiều “khẩu đức” hay không là biết!

“Khẩu nghiệp” (nghiệp gây ra do lời nói từ miệng) là tội mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Số mệnh của một người tốt …