Tag Archives: tham thì thâm

Người Nông Dân Mua Đất Hay Mua Lòng Tham?

Có một người nông dân muốn mua một miếng đất, nghe nói ở một địa phương nọ có người muốn bán đất, một miếng đất rất rộng lớn, anh ta liền quyết định đến đó hỏi thăm một chút. Kết quả là người chủ miếng đất rộng lớn …

Câu Chuyện Lão Nông Dân Và Con Quỷ

Có một con quỷ già thấy cuộc sống của con người trên thế gian quá hạnh phúc, nói rằng: “Ta phải đi quấy nhiễu một chút, nếu không thì ma quỷ sẽ không sinh tồn được nữa.”

Nó bèn phái một tiểu quỷ đến nhiễu loạn một người …