Tag Archives: tự nhìn lỗi mình

Đức Khiêm Tốn Là Vốn Quý Của Đời Người

Bầu trời tuy rộng lớn nhưng còn có bầu trời lớn hơn, sinh mệnh có giới hạn nhưng tri thức thì vô hạn. Vì vậy mà làm người cần có đức khiêm tốn, không nên có chút học vấn đã dương dương tự đắc.

Trên thế gian này, …